Ratko Zelenika

Rijeka, Hrvatska

E-mail
Ratko Zelenika

Ratko Zelenika rođen je 1941. godine u Banja Luci. Sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik je na Ekonomskom fakultetu i Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te gostujući profesor na brojnim visokim učilištima u Europi. Višedisciplinarno je profesionalno kompetentan za metodologiju i tehnologiju fundamentalnih, aplikativnih i eksperimentalnih istraživanja, transport, promet, špedicija, logistika i osiguranje.

U gotovo četrdeset godina kontinuiranog i intenzivnog djelovanja u sveučilišnim obrazovnim industrijama i znanstvenim industrijama samostalno ili u koautorstvu napisao je i objavio 50 znanstvenih knjiga i sveučilišnih udžbenika i više od 400 znanstvenih i stručnih članaka, rasprava, referata i recenzija.

1. Obrazovanje

Nakon završene gimnazije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao je akademske stupnjeve: diplomirani ekonomist i magistar ekonomskih znanosti. Doktorat ekonomskih znanosti stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu izabran je 1985. godine prvi put u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, odnosno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor, a na Ekonomskom fakultetu u Rijeci izabran je 1997. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u Travniku dodijelilo mu je 2012. godine počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.

2. Karijera u gospodarstvu

Od 1959. do 1978. radio je u gospodarstvu Rijeke u djelatnostima špedicije, vanjske trgovine, transporta i prometa na radnim mjestima referenta, komercijalnoga i generalnoga direktora.

3. Akademska karijera

Od 1978. do 2011. neprekidno je zaposlen na Sveučilištu u Rijeci (na Pomorskom fakultetu i Ekonomskom fakultetu) na radnim mjestima višega predavača, profesora, redovitog profesora i znanstvenog savjetnika.

Kreirao je, dizajnirao i operacionalizirao jedanaest nastavnih programa za predmete u znanstvenom području društvene znanosti, polje ekonomije te osamnaest nastavnih programa za predmete u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija transporta i prometa.

Prof. dr. sc. Ratko Zelenika bio je mentor: 12 puta pri stjecanju doktorata društvenih znanosti (polja ekonomija), 3 puta pri stjecanju doktorata tehničkih znanosti (polja tehnologija transporta i prometa), 38 puta pri stjecanju magisterija društvenih znanosti (polja ekonomija), 32 puta pri stjecanju magisterija tehničkih znanosti (polja tehnologija transporta i prometa), više od 500 puta pri stjecanju VII. stupnja stručne spreme društvenih znanosti (polja ekonomija), više od 1000 puta pri stjecanju VI. stupnja stručne spreme društvenih znanosti (polja ekonomija), više od 300 puta pri stjecanju VII. stupnja stručne spreme tehničkih znanosti (polja tehnologija transporta i prometa), više od 400 puta pri stjecanju VI. stupnja stručne spreme tehničkih znanosti (polja tehnologija transporta i prometa), 25 puta pri stjecanju akademskog naziva magistra ekonomije i više od 100 puta pri stjecanju akademskog naziva prvostupnika ekonomije.

3. 1. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci zaposlen je od 1. listopada 1991. do 30. rujna 2011. na radnom mjestu redovitoga profesora i znanstvenog savjetnika.

Do akademske godine 2005./2006. nositelj je kolegija: Ekonomika prometa i pomorstva, Transport, špedicija i osiguranje, Špedicija i logistika, Ekonomika osiguranja i Osnove ekonomskih istraživanja na sveučilišnome studiju te Metodologija znanstvenoistraživačkog rada na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Menadžment.

Početkom primjene Bolonjskoga procesa (2005./2006.) imenovan je za nositelja kolegija: Ekonomika prometa i pomorstva i Špedicija i logistika na preddiplomskom sveučilišnom studiju, Međunarodna špedicija i logistika, Ekonomika osiguranja i Metodologija istraživanja na diplomskom sveučilišnom studiju te Globalna logistika i Metodologija znanstvenoga istraživanja na poslijediplomskom doktorskom studiju.

3. 2. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Na Pomorskom fakultetu (ex Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj) Sveučilišta u Rijeci bio je zaposlen od 1. srpnja 1978. do 30. rujna 1991. na radnim mjestima: višeg predavača, profesora, redovitoga profesora i znanstvenoga savjetnika.

Bio je voditelj dviju generacija magistranada i nositelj kolegija: Međunarodna špedicija, Organizacija i tehnika poslovanja u vanjskoj trgovini, Vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, Tarife i tarifna politika i Osnove znanstvenoistraživačkoga rada na sveučilišnome studiju te Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Multimodalni transport.

3. 3. Gostujući profesor

U razdoblju od 1978. do 2011. godine kao gostujući profesor održao je više od stotinu predavanja iz znanstvenih disciplina: međunarodna špedicija, ekonomika i tehnologija prometa, vanjskotrgovinsko poslovanje, transportno osiguranje, logistika i metodologija znanstvenoistraživačkog rada na pomorskim fakultetima u Kotoru, Dubrovniku, Portorožu i Rostocku; prometnim fakultetima u Zagrebu, Bitoli, Beogradu, Dresdenu i Berlinu; ekonomskim fakultetima u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Splitu, Subotici, Ljubljani, Mariboru, Novom Sadu, Nišu, Opatiji, Bihaću, Travniku, Baru i Skopju.

Više od dvadeset godina (od 1989. godine) gostujući je profesor na nekoliko fakulteta u Sloveniji, i to:
 • Fakultetu za pomorstvo in promet Portorož Univerze u Ljubljani (nositelj je kolegija Međunarodna špedicija, Prometni praktikum, Ekonomika cestnega prometa i Ekonomika železniškega prometa na sveučilišnome studiju).
 • Ekonomskom fakultetu Univerze u Ljubljani (nositelj je kolegija Metode znanstvenoraziskovalnega dela i Zunanjetrgovinska in transportna zavarovanja – na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju).
 • Fakultetu za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze u Mariboru (nositelj je kolegija Osnove transportnih tehnologija, Prometni sistemi, Špedicija, Ekonomika prometa i Pravna razmerja v prometu na sveučilišnome studiju te Metodologija znanstvenoga raziskovanja, Poslovna politika megaprometnih podjetja i Ekonomika prometne industrije na poslijediplomskom doktorskom studiju).
Bio je gostujući profesor i na:
 • Poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (nositelj je kolegija Ekonomika i politika transporta i osiguranja i Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada).
 • Poslijediplomskom doktorskom studiju Pomorskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci (nositelj je kolegija Teorija tehnologije transporta).
 • Poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (nositelj je kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada).
 • Poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu (nositelj je kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada).
 • Poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Bihaću (nositelj je kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkog rada).
 • Poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju Sveučilišta/Univerziteta ''Vitez'' u Travniku (nositelj je kolegija Metodologija znanstvenoistraživačkoga rada).

Dvije akademske godine (tj. 1991./92. i 1992./93.) držao je predavanja iz predmeta Špedicija, transport i osiguranje pri CENTRO INTERUNIVERSITARIO TICINESE, Lugano (Švicarska), gdje su dva studenta pod njegovim mentorstvom i diplomirala.

4. Znanstvena karijera

4. 1. Samostalno objavljene znanstvene knjige, sveučilišni udžbenici i priručnici

U razdoblju od 1976. do 2017. godine prof. dr. sc. Ratko Zelenika ostvario je iznimne rezultate istraživanja u znanstvenoj djelatnosti. U nastavku se navode samo oni najvažniji, i to:

 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • DIZAJNIRANJE TEKSTA ZNANSTVENIH, ZNANSTVENOSTRUČNIH I STRUČNIH DJELA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga dvanaesta, NAKLADA KVARNER d.o.o. – Novi Vinodolski, Rijeka, 2017., 1712 stranica, Rijeka, 2017., 1650 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • TEHNOLOGIJA ZNANSTVENOGA I RAZVOJNOGA ISTRAŽIVANJA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga jedanaesta, IQ PLUS d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2016., 2280 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • ZNANSTVENE KVANTITATIVNE METODE •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga deseta, IQ PLUS d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2015., 1280 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • ZNANSTVENE KVALITATIVNE METODE •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga deveta, IQ PLUS d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2014., 656 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • ZNANSTVENE MEĐUSOBNO POVEZANE METODE •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga osma, IQ PLUS d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2013., 532 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM DOKTORSKIM STUDIJIMA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga sedma, IQ PLUS d.o.o. – Kastav i Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik, Rijeka – Travnik, 2012., 860 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • PISANA DJELA NA POSLIJEDIPLOMSKIM ZNANSTVENIM MAGISTARSKIM STUDIJIMA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga šesta, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2011., 296 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • PISANA DJELA NA STRUČNIM I SVEUČILIŠNIM STUDIJIMA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga peta, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2011., 236 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • ZNANSTVENA, ZNANSTVENOSTRUČNA I STRUČNA PISANA DJELA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga četvrta, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ Plus d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2011., 484 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela • ZNANOST – POLUGA ODRŽIVE EGZISTENCIJE ČOVJEČANSTVA •, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga treća, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ Plus d.o.o. – Kastav, Rijeka, 2011., 236 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Ekonomika prometne industrije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2010., 1120 stranica (znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Primarne prometne tarife, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2009., 566 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Sekundarne prometne tarife, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2009., 584 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Tercijarne prometne tarife, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2009., 486 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Načela ekonomije i ekonomike, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2008., 230 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Znanje – temelj društva blagostanja • Obrazovna i znanstvena industrija •, knjiga druga, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2007., 512 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Multimodalni prometni sustavi, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006., 424 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Pravo multimodalnoga prometa, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2006., 336 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Logistički sustavi, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005., 716 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO: Temelji logističke špedicije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2005., 704 stranica (znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Znanost o znanosti, peto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, knjiga prva, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004., 450 stranica (znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Incoterms 2000. u teoriji i praksi • 100 savjeta i 100 primjera • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002., 366 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Prometni sustavi • Tehnologija – Organizacija – Ekonomika – Logistika – Menadžment •, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001., 638 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Špediterovo pravo, četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2001., 220 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, četvrto izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Ekonomska fakulteta Univerze u Ljubljani, Rijeka, 2000./2008., 784 stranice (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Ekonomska fakulteta Univerze u Ljubljani, Rijeka, 1998., 784 stranice (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Međunarodna špedicija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1996., 626 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Špediterovo pravo • Incoterms 1990. – Međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina • Revidirane Američke vanjskotrgovinske definicije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Glosa d.o.o., Rijeka, Rijeka, 1993., 256 stranica (sveučilišni udžbenik). ZELENIKA ,RATKO: Kako nastaje recenzija znanstvenog i stručnog djela, ZIRS, Zagreb, 1991., 88 stranica (sveučilišni udžbenik) .
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, drugo izdanje, Partizanska knjiga, Ljubljana-Rijeka, 1990., 356 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Kako nastaju stručna djela i recenzija, INA – rafinerija nafte Rijeka, Rijeka, 1989., 80 stranica (priručnik).
 • ZELENIKA, RATKO: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1988., 360 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Špedicija, multimodalni transport i logistika, Udruženje tarifera Jugoslavije, Beograd, 1988., 102 stranice (priručnik).
 • ZELENIKA, RATKO: Znanstvenoistraživačka djelatnost – znanost – stjecanje magisterija i doktorata znanosti – istraživači, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1988., 102 stranice (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Metode znanstvenoga rada, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1987., 148 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Izrada seminarskog rada i kritičkog prikaza, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1987., 56 stranica (priručnik).
 • ZELENIKA, RATKO: Međunarodna špedicija – Osnovni i specijalni poslovi – Poslovna politika, Istarska naklada, Pula, 1985., 460 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Međunarodna špedicija – Instradacija s ekonomskog i pravnog stajališta, Istarska naklada, Pula, 1982., 64 stranice (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Pravno reguliranje špediterske djelatnosti u Jugoslaviji, »Liburnija«, Rijeka – »Školska knjiga«, Zagreb, Rijeka, 1980., 138 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO: Međunarodna špedicija u Jugoslaviji, Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1978., 186 stranica (sveučilišni udžbenik).

4.2. Znanstvene knjige i sveučilišni udžbenici objavljeni u koautorstvu

 • MARKOVIĆ, SLOBODAN – ZELENIKA, RATKO: Logistika suvremenog biznisa, USEE-Unija fakulteta istočne Europe, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2009., 314 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO – PUPAVAC, DRAGO: Menadžment logističkih sustava, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2008., 666 stranica (znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO – PAVLIĆ SKENDER, HELGA: Upravljanje logističkim mrežama, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i IQ PLUS d.o.o. Kastav, Rijeka, 2007., 488 stranica (znanstvena knjiga).
 • ZELENIKA, RATKO – KAMNIK ZEBEC, SABINA: Multimodalni prometni sistemi, Univerza u Mariboru, Fakultet za gradbeništvo, Maribor, 2007., 430 stranica (sveučilišni udžbenik na slovenskom jeziku).
 • ZELENIKA, RATKO – PAVLIĆ, HELGA: Rječnik kratica u ekonomiji, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2004., 412 stranica.
 • PUPAVAC, DRAGO – ZELENIKA, RATKO: Upravljanje ljudskim potencijalima u prometu, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2004., 464 stranice (visokoškolski udžbenik).
 • JAKOMIN, LIVIJ, ZELENIKA, RATKO I MEDEOT, MARINO: Tehnologija prometa in transportni sistemi, Univerza u Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2002., 300 stranica (sveučilišni udžbenik na slovenskom jeziku).
 • ANDRIJANIĆ, IVO, ARŽEK, ZVONIMIR, PREBEŽAC, DARKO I ZELENIKA, RATKO: Transportno i špeditersko poslovanje, Mikrorad i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001., 280 stranica (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO – JAKOMIN, LIVIJ: Suvremeni transportni sustavi, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 1995., 334 stranice (sveučilišni udžbenik).
 • ZELENIKA, RATKO – ĐAKOVIĆ, NIKOLA: Incoterms 1990. u kaleidoskopu vanjskotrgovinskoga i prometnoga sustava, ZIRS, Zagreb, 1992., 192 stranice (sveučilišni udžbenik).

4.3. Znanstveni članci, rasprave i referati objavljeni samostalno ili u koautorstvu

Objavio, samostalno ili u koautorstvu, u razdoblju od 1992. do 2017. godine:
 • 10 znanstvenih članaka i rasprava objavljenih u časopisima koji su zastupljeni u bazama CC, SCI ili SCI – Expandedu
 • 182 znanstvena članka, rasprava i referata objavljenih u domaćim publikacijama s recenzijama
 • 64 znanstvena članaka, rasprava i referata objavljenih u međunarodnim publikacijama s recenzijama.
Objavio, samostalno ili u koautorstvu, u razdoblju od 1976. do 1991. godine:
 • 57 znanstvenih članaka, rasprava i referata objavljenih u domaćim publikacijama s recenzijama
 • 25 znanstvenih članaka, rasprava i referata objavljenih u međunarodnim publikacijama s recenzijama
 • 36 stručnih članaka, rasprava i referata objavljenih u domaćim publikacijama s recenzijama
 • 9 stručnih članaka i rasprava objavljenih u domaćim publikacijama bez recenzija.
Glavni je istraživač i nositelj dva nacionalna znanstvenoistraživačka projekta, i to:
 • Tercijarna logistika – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europski gospodarski sustav, šifra projekta: 081 – 0000000 – 1267, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2007. – 2011.
 • Logistika – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europski prometni sustav, šifra projekta: 0081004, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2002. - 2006.

Aktivni je istraživač u tri strategijska projekta. Bio je voditelj, autor, koautor i redaktor sedamnaest znanstvenih studija, elaborata i internih publikacija.

Bio je 65 puta recenzent objavljenih znanstvenih knjiga, monografija, visokoškolskih, odnosno sveučilišnih udžbenika.

Bio je više od 200 puta recenzent objavljenih članaka i rasprava, 12 puta znanstvenoistraživačkih projekata i više znanstvenih studija.

Bio je 55 puta glavni urednik, urednik ili tehnički urednik objavljenih znanstvenih knjiga, monografija i sveučilišnih udžbenika.

Napisao je i objavio kritičkih prikaza: 8 sveučilišnih udžbenika, 3 doktorske disertacije i 2 znanstvena magistarska rada.

Na 111 znanstvenih skupova, kongresa i simpozija u Hrvatskoj i inozemstvu aktivno je sudjelovao svojim člancima, raspravama i referatima.

5. Područja znanstvenog istraživanja

Trideset i pet godina kontinuirano i intenzivno bavio se eksplicitnim, implicitnim, disciplinarnim, interdisciplinarnim i multidisciplinarnim znanstvenim istraživanjima aktualnih fenomena te edukacijom studenata, magistranada i doktoranada u područjima društvenih i tehničkih znanosti.

5.1. Znanost o znanosti, metodologija znanstvenih istraživanja i tehnologija znanstvenih i razvojnih istraživanja

Tematske jedinice: klasifikacija znanosti, klasifikacija znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih djela, pisana djela na visokim učilištima, znanstvena djelatnost, znanstvena, primijenjena i razvojna istraživanja, metodologija znanstvenoga istraživanja, tehnologija znanstvenoga i razvojnoga istraživanja, dizajniranje znanstvenih, znanstvenostručnih i stručnih pisanih djela, obrazovna industrija, znanstvenih industrija, stjecanje stručnih i akademskih zvanja, stjecanje znanstvenih, znanstveno-nastavnih i nastavnih zvanja, društva znanja, društva blagostanja itd.

Kreirao je više od pet tisuća izvornih, novih, inoviranih, aktualiziranih, modificiranih ... pojmova, definicija, univerzalnih i specijalističkih modela tehnologija fundamentalnih, aplikativnih i eksperimentalnih istraživanja o aktualnim fenomenima u društvu i prirodi, znanstvenih međusobno povezanih, kvalitativnih i kvantitativnih metoda, primjera, načela, pravila, definicija, klasifikacija, sugestija, savjeta, znanstvenih zakona, znanstvenih zakonitosti, znanstvenih teorija …

5.2. Špedicija i međunarodna špedicija

Tematske jedinice: funkcije, poslovi, špediterska industrija, špeditersko pravo, logistička špedicija, poslovna politika špediterskih poduzeća, špediterski menadžment itd.

O aktualnim fenomenima klasične i logističke špedicije, klasičnih i logističkih špeditera u objavljenim djelima elaborirao je više od tisuću novih, originalnih i inoviranih pojmova, definicija, pravila, načela, primjera, znanstvenih zakona, znanstvenih zakonitosti i teorija.

5.3. Transport i promet

Tematske jedinice: funkcije, poslovi, transportna industrija, prometna industrija, suvremene transportne i prometne tehnologije, transportni lanci i transportne mreže, transportni i prometni sustavi, organizacija transporta i prometa, ekonomika transporta i prometa, ekonomika transportne i prometne industrije, menadžment prometa, prometno pravo, prometna politika, poslovna politika transportnih i prometnih poduzeća, prometni intelektualni kapital ..., i to svih vrsta transporta i prometa.

U objavljenim djelima predstavio je više od tisuću originalnih, novih i inoviranih definicija, formula, modela, shema ..., pravila, načela, primjera, znanstvenih zakona, znanstvenih zakonitosti, znanstvenih teorija ... o aktualnim fenomenima mikro, makro i globalne konvencionalne, kombinirane i multimodalne transportne i prometne industrije.

5.4. Logistika

Tematske jedinice: logistika kao znanost, logistika kao aktivnost, logistička industrija, logistički lanci, logističke mreže, logistička distribucija, logistički menadžment, mikro, makro, meta, inter, intra, globalna i megalogistika, mikro, makro, meta, inter, intra, globalni i megalogistički sustavi, primarni, sekundarni, tercijarni, kvartarni i kvintarni logistički sustavi, logističko pravo, logistički intelektualni kapital, logistički menadžment itd.

U znanstvenim, znanstvenostručnim i stručnim objavljenim djelima znanstveno utemeljeno elaborirao je više od tisuću izvornih, novih i inoviranih pojmova, definicija, natuknica, pravila, načela, formula, modela, shema, primjera, znanstvenih zakona, znanstvenih zakonitosti, znanstvenih teorija o najaktualnijim fenomenima mikro, makro, globalnih i megaprimarnih, sekundarnih, tercijarnih, kvartarnih i kvintarnih logističkih sustava.

5.5. Osiguranje i reosiguranje

Tematske jedinice: transportno osiguranje, pomorsko osiguranje, klupsko osiguranje, vanjskotrgovinsko osiguranje, ekonomika osiguranja, osiguravateljno pravo, reosiguranje itd.

Više od stotinu novih, originalnih i inoviranih pojmova, definicija, natuknica, načela, pravila, primjera ... predočio je u objavljenim djelima o aktualnim fenomenima osiguranja i reosiguranja, odnosno mikro, makro i globalne osiguravateljne industrije.

6. Organizacija i vodstvo

 • Voditelj nacionalnog projekta „Tercijarna logistika – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europski gospodarski sustav“ (2007.-2011.)
 • Voditelj nacionalnog projekta „Logistika – čimbenik uključivanja Republike Hrvatske u europski prometni sustav“ (2002.-2006.)
 • Pročelnik Katedre za teorijsku ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2001.-2005.)
 • Voditelj dvije generacije magistranada PDZS Menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (1992.-1996.)
 • Voditelj dvije generacije magistranada PDZS Multimodalni transport na Pomorskom fakultetu (ex Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj) Sveučilišta u Rijeci (1982.–1986.)
 • Predsjednik Poslovodnog odbora na Pomorskom fakultetu (ex Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj) Sveučilišta u Rijeci (1984.-1988.)

7. Nagrade i priznanja

 • Državna nagrada za znanost – Nagrada za životno djelo za 2010. godinu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području društvenih znanosti, koju je dodijelio Hrvatski sabor (2011.)
 • Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za životno djelo zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti (2010.)
 • Javna nagrada za doprinos razvoju prometnih znanosti, Hrvatskog znanstvenog društva za promet i Europske platforme za promet (2009.)
 • Nagrada Grada Rijeke za doprinos razvoju ekonomske teorije i prakse međunarodne špedicije ostvaren djelom „Međunarodna špedicija – osnovni i specijalni poslovi – poslovna politika“ (1987.)
 • Dobitnik je više od dvadeset plaketa, zahvalnica, pohvalnica i priznanja za rezultate ostvarene u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti te humanitarnom radu.